Үйлчилгээ
 

 

 
Мэдээлэл, зөвлөх үйлчилгээ
 
Үүнд:
  • эмийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг хууль эрх зүйн зохицуулалтыг тогтмолжуулах;
  • эрх зүйн актыг хувийн захиалгаар  хайх;
  • байгууллагын эмийн үйл ажиллагааны асуултаар зөвлөгөө өгөх;
  • шинжилгээний материал, судалгааны лавлагаа орно.
Та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахаар дараахь хүнтэй холбож болно:
Мэдээллийн хэлтсийн дарга, Шобоева Татьяна Борисовна.
утас: 33-58-02,  нэмэлт 146
 
Бид ойр дотно, үр дүнтэй хамтын ажиллагаагаар сайшааж, хүрсэн хэлэлцээрийн хатуу шийдлийг баталгаажуулах болно.